Чудиш се по кой път да поемеш и какъв искаш да станеш?

ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище  предлага безплатни кариерни консултации  за всички ученици

Информиране за :

– видовете подготовка в училищното образование;
– институциите в системата на средното и висшето образование;
– реда и условията за прием на ученици и студенти
– професиите и профилите, които се изучават в училищната система;
– динамиката и потребностите на пазара на труда.

Консултиране:

– разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;
– умения за планиране на учебното и личното време;
– преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците;
– свързване на индивидуалните особености с изискванията на желаното образование;
– подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието;
– формиране на умения за планиране на кариерното развитие;
– решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.