ЗАНИМАНИЯ ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ/ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА

От началото на учебната 2018/2019 година в ЦПЛР-ОДК Търговище е въведена нова форма на занимания в направление „Спорт” – Кинезитерапия/Лечебна физкултура. Решението за въвеждане на тази форма е реализирано на базата на предварително проучване на здравословното състояние на децата и учениците в град Търговище. Направена е безплатна диагностика на 314 деца и ученици, след подадени декларации за съгласие от родителите в детски градини и училища, където има условия за провеждане на занятия. Резултатите показваха, че 129 от прегледаните деца и ученици имат необходимост от целенасочени занимания. На базата на получените резултати са сформирани групи в ДГ «Здравец», ДГ»Пчелица, ДГ «Снежанка», ДГ «Слънце», I СУ „Св. Седмочисленици”, II СУ „Проф. Никола Маринов”. Целта на заниманията е предимно профилактика на гръбначните изкривявания сред децата и учениците. Дейността е обезпечена с необходимите основни пособия и материали. Заниманията се водят от преподавател, с квалификация по направленията «Кинезитерапия» и «Физическо възпитание и спорт».
Борбата срещу гръбначните изкривявания е тясно свързана с профилактиката, ранната диагностика и своевременното комплексно лечение. Лечебната физкултура има решаващо значение в профилактиката и лечението на гръбначните изкривявания. Повишеното внимание към нея се налага поради нарастващия брой деца с неправилно телодържание през последните години. Използваните методи, подходи, игрите и упражненията с уреди – топки, тояжки, гимнастически пейки, шведската стена и др., повишават интереса на децата към заниманията и полезността им.
Нововъведената форма отговаря на политиката на община Търговище за подобряване на здравословния статус на децата и младите хора в общността.